ارتباطات کاربری

بخش اول – آگهی‌نامه‌: ارتباطات کاربران

ارتباطات کاربران

بخش اول کتاب «دام محتوا» به بررسی عمیق «ارتباطات کاربران» می‌پردازد.

عناوین فصل‌ها

فصل اول – داستان دو جغرافیا

فصل دوم – اصلی‌ترین مشکل با روزنامه‌ها

فصل سوم – شبکه‌ها

فصل چهارم – شیبستد (Schibsted)

فصل پنجم – عضویت ویژه در نیویورک تایمز

فصل ششم – تلویزیون : به هم‌پیوستن جریان‌ها و استریم‌ها

فصل هفتم – جمعیت

فصل هشتم – ارتباطات چینی : Tencent

فصل نهم – زاده‌شده برای ارتباط

بازگشت به صفحۀ اصلی